Workshops tijdens het Zomerfestival.

Hieronder vindt u informatie over de verschillende workshops die in beide ronden worden gegeven. De keuze van uw workshop kunt u aangeven op de aanmeldpagina. Een aantal workshops worden maar één keer gegeven en andere workshops worden zowel in de eerste als in de tweede ronde gegeven.

Klik hier om u in te schrijven.

Workshops 1e ronde: 16.45 - 17.30 uur

Samenwerken
Adaptief werken: van dynamiek naar resultaat
Twynstra Gudde, Zuidvleugel

Hoe kunt u externe dynamiek gebruiken om gezamenlijk met anderen resultaat te boeken? In deze workshop gaan we in gesprek over hoe nieuwe netwerken en bestaande (overheids)organisaties elkaar kunnen versterken.

Met name interessant voor:u, als u wilt ontdekken hoe u netwerken en dynamiek kunt gebruiken om doelen te realiseren.

16.45 - 17.30 uur
Economie
Biobased economy - waar business en duurzaamheid samenkomen
Portefeuillehouder Economische Zaken Holland Rijnland en Leon Mur van Kenniscentrum Plantenstoffen

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de vele kansen die er liggen voor biobased economy in de Zuidvleugel. Deze worden kort toegelicht aan de hand van het programma dat de regio Holland Rijnland heeft ontwikkeld. Inhoudelijk wordt ingegaan op de thema’s inhoudsstoffen en algen/biobrandstoffen

Met name interessant voor:bestuurders, ondernemers en wetenschappers die met economie en/of duurzaamheid bezig zijn. Na een korte presentatie vindt er een gesprek plaats met de zaal. Wat gebeurt er nog meer in de Zuidvleugel? Wat is er nog meer mogelijk? Welke kansen zien de deelnemers?

16.45 - 17.30 uur
Economie
Biotech Campus Delft – Hotspot van de biobased economy
DSM, TU-Delft, BE-Basic, gemeente Delft

Delft is een belangrijke hotspot in de biobased economy, omdat biotechnologie in deze regio de drijver is achter nieuwe kennis, producten en toepassingen. Biotech Campus Delft, waar bedrijven en kennisinstituten samenwerken, laat zien dat het hele traject van fundamenteel onderzoek tot commercialisatie van producten op basis van hernieuwbare grondstoffen in de Zuidvleugel aanwezig is. Hoe dit in de regio én (ver) daarbuiten uit te dragen, is onderwerp van discussie met het publiek.   

Met name interessant voor:bedrijven, kennisinstellingen en bestuurders, die willen weten wat de biobased economy hen kan brengen én wat zij er zelf aan bij kunnen dragen.

16.45 - 17.30 uur
Verstedelijking en wonen
De kwaliteit van de stad op peil?
Georganiseerd door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)

Door minder inkomsten uit belastingen en vastgoedexploitatie staat de kwaliteit van de gebouwde omgeving onder druk. Wat hieraan te doen? Een debat over de mogelijkheden,naar aanleiding van een recent RLI-advies.

 

Met name interessant voor:bestuurders van gemeenten en provincies, en voor eigenaren/gebruikers van gebouwen, kantoren en bedrijven betrokken bij de kwaliteit van hun directe omgeving.

16.45 - 17.30 uur
Economie
Drechtsteden: maritiem knooppunt in het hart van de Delta
Regionaal maritiem bedrijfsleven, Werkgevers Drechtsteden, Onderwijsinstellingen (DaVinci College, Onderwijscentrum Wereldwaag Dordrecht), Maritieme Delta, Duurzaamheidsfabriek, EcoShape Building with Nature

Tijdens deze workshop gaat u kennisnemen van de manier waarop de Drechtsteden buiten haar klassieke rol als overheid om samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijs nieuwe initiatieven aanjaagt die bijdragen aan het uitbouwen van de internationale concurrentiekracht van de maritieme sector in de regio.

Met name interessant voor:bedrijven, kennisinstellingen en bestuurders die op zoek zijn naar nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking gericht op het vergroten van de concurrentiepositie van sectoren en het maatschappelijk-economisch rendement voor stad en regio.

16.45 - 17.30 uur
Economie
Een duurzame concurrerende Zuidelijke Randstad, waar moeten we aan werken?
Otto Raspe van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Is de Zuidelijke Randstad klaar voor de toekomst? Kan deze regio haar sterke concurrentiepositie behouden? Wat komt er eigenlijk op deze regio af? Tijdens deze workshop presenteert Otto Raspe van het PBL de belangrijkste trends waar regionale economieën mee te maken krijgen en gaat u samen in debat over de noodzakelijke beleidsinspanningen voor een excellent vestigingsplaatsklimaat in de Zuidelijke Randstad. 

Met name interessant voor:bestuurders, kennisinstellingen en bedrijven die werken aan de concurrentiekracht van deze regio.

16.45 - 17.30 uur
Samenwerken
Effectief regionaal opereren: hoe doe ik dat?
Gemeente Delft (Burgemeester Bas Verkerk), TU Delft (Hans de Bruijn), Erasmus Universiteit Rotterdam (Kees van Paridon)

Gemeenten moeten in toenemende mate vanuit de inhoud opgavegericht schakelen tussen schalen en tussen regionale samenwerkingsverbanden. Onze stelling is dat je met slim regionaal opereren meer bereikt met minder middelen. Schakelen op schalen is daarvoor nodig. Maar hoe doe je dat? We zullen deze discussie met een panel en de zaal voeren en daarbij ook de Europese schaal betrekken. 

Met name interessant voor:Bestuurders, raadsleden en ambtenaren die zich op het regionale (bestuurlijke) speelveld begeven. Ook interessant voor bestuurders en medewerkers van kennisinstellingen die verbindingen zoeken met bestuurlijke en overheidsvraagstukken.

16.45 - 17.30 uur
Economie
Groene Cirkels rond Heineken
Prof Paul Opdam – Wageningen Universiteit / WUR, Menko Wiersema – Provincie Zuid-Holland, Jan Kempers – Heineken Brouwerij Zoeterwoude

Deze workshop daagt u uit op een andere manier na te denken over de circulaire economie: Heineken Brouwerij Zoeterwoude, provincie Zuid-Holland en WUR-Alterra zullen u inspireren met hun droom en aanpak om een duurzame regio te (co)creëren door middel van het sluiten en vergroenen van kringlopen.

Met name interessant voor:hen die geloven in innovatief en bottom-up werken in een complexe ruimtelijke omgeving.

16.45 - 17.30 uur
Verstedelijking en wonen
Hoe (on)aantrekkelijk is de Zuidvleugel voor kenniswerkers?
Buck Consultants International

Wie wil ze niet: kenniswerkers die het fundament vormen van de toekomstige economie van Nederland en dus ook van Zuid-Holland? Maar weten we eigenlijk hoe kenniswerkers willen wonen? Hoe kan daarbij onderscheid worden gemaakt tussen de net afgestudeerde starter enerzijds en de goed verdienende expat van een multinational anderzijds? Hoe binden we ze aan de steden in de Zuidvleugel? U gaat kennis nemen van enkele praktijkvoorbeelden en de laatste onderzoeksresultaten als basis voor een interactieve discussie.

Met name interessant voor:bedrijven, kennisinstellingen en bestuurders, die de komende jaren kenniswerkers willen halen en behouden voor hun steden.

16.45 - 17.30 uur
Samenwerken
Internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad
Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Ministerie Infrastructuur en Milieu, APPM

Tijdens workshop Internationale connectiviteit gaat u actief in debat over de vraag of de Zuidelijke Randstad internationaal goed aangesloten is op een niveau dat past bij een top-10 economische regio. Het gaat over alle aspecten van aansluiting (capaciteit, effectiviteit, gemak, comfort). U krijgt een eerste inzicht in de tussenresultaten van het onderzoek. Onder andere een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen decennia en recente studies naar toekomstige vragen vanuit bijvoorbeeld de Greenports en Mainport Rotterdam.

Met name interessant voor:bedrijven en overheden die belang hebben bij internationale connectiviteit en mee willen denken over toekomstige opgaven

16.45 - 17.30 uur
Stedenbaan
Meer sprinters? Hoe krijgen we dat voor elkaar?
NS, Vereniging Deltametropool

Ontwikkelingen rond stations is al jaren het credo van Stedenbaan en is inmiddels gemeengoed geworden in ruimtelijk beleid. Een belangrijk aspect voor verhoging van de kwaliteit ven de stationsomgeving is de frequentie van de treinen. Maar niet elk ruimtelijk plan bij een station heeft een even groot effect op de frequentie van treinen. In deze workshop leert u welke ruimtelijke ontwikkelingen het best bijdragen aan een hogere frequentie van sprinters op het station in uw gemeente.

Met name interessant voor:bestuurders, maar ook voor projectontwikkelaars en kennisinstellingen

16.45 - 17.30 uur
Groen, water en duurzaam
Stroomversnelling 111.000 woningen Energie nul
Platform 31, woningcorporatie en Dura Vermeer

Veel woningen in de regio zijn nog niet goed geïsoleerd. Dit betekent onnodige kosten en energieverspilling. Vier bouwers en zes woningcorporaties zijn betrokken bij de deal ‘Stroomversnelling’, voor 11.000 woningen. Dit moet uiteindelijk resulteren in een renovatie van 111.000 woningen, terwijl voor de huurders de woonkosten in de meeste gevallen gelijk kunnen blijven.

Dit kan door een combinatie van drie nieuwe ideeën:

  1. Huurders betalen hun energiekosten aan hun corporatie,
  2. Corporaties investeren dat geld in renovatie en
  3. Bouwers leveren duurzaam gerenoveerde woningen zonder energiekosten.

Is dit ook een voorbeeld voor uw gebied, stad of regio. ?

Met name interessant voor:bedrijven, kennisinstellingen en bestuurders die actief zijn op het gebied van woningrenovatie en lage energielasten met een succesvolle businesscase.

16.45 - 17.30 uur
Samenwerken
Vernieuwing MIRT
Min I&M, Bureau Zuidvleugel, Gemeente Rotterdam

De Vernieuwing van het MIRT zet in op het breder benaderen van opgaven en oplossingen, meer samenwerking met andere partijen en flexibiliteit voor gedeelde maatschappelijke opgaven in het ruimtelijke fysieke domein.

Met name interessant voor:verschillende maatschappelijk betrokken partijen en kennisinstellingen, die actief zijn in het ruimtelijk fysiek domein.

16.45 - 17.30 uur
Stedenbaan
Versterking Ketenmobiliteit
Universiteit Twente

Mensen reizen niet van station tot station, maar van deur tot deur. Hoe reizen mensen nu van en naar het station? Samen met hoogleraar Karst Geurs leert u waar de reizigers tegenaan lopen bij het voor- en natransport en waar de kansen liggen om dit te verbeteren.

Met name interessant voor:bestuurders op het gebied van ontwikkeling en mobiliteit en kennisinstellingen

16.45 - 17.30 uur
Samenwerken
Werkgevers aan het stuur - het nieuwe samenwerken
Bereikbaar Haaglanden Bereikbaar Haaglanden is een samenwerking van VNO-NCW West, Stadsgewest Haaglanden, provincie Zuid-Holland en stichting Duurzaam Den Haag

Tijdens workshop "Werkgevers aan het stuur" wordt u meegenomen in de manier van werken van Bereikbaar Haaglanden. U ervaart de uitdagingen van de samenwerking tussen werkgevers, overheid en marktpartijen en neemt kennis van de lessons learned.

Met name interessant voor:vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Bereikbaar Haaglanden werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid en spreekt de verschillende partijen aan op de eigen mogelijkheden om bij te dragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio.

16.45 - 17.30 uur
Samenwerken
Zorgen voor versnelling: van regionale organisatie naar regionaal organiseren
Harry ter Braak (Wagenaarhoes organisatieadvies/vrije universiteit) en Aletta Hekker (wethouder Delft)

Centraal staat de noodzaak tot versneld realiseren van regionale resultaten.
Dat vraagt: anders positie kiezen, in een veranderde context, met innovatieve oplossingen.
Deelnemers dragen actief bij aan de opbrengst van de workshop.

Met name interessant voor:bestuurders, managers en adviseurs die los willen komen van klassieke patronen.

16.45 - 17.30 uur
Economie
Zuidvleugel, naar een innovatieve topregio
Innovation Quarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland

Tijdens deze workshop daagt Rinke Zonneveld (algemeen directeur Innovation Quarter) u uit om uw ambities voor een innovatieve topregio Zuidvleugel expliciet te maken. Samen met andere bedrijven, kennisinstellingen, bestuurders en natuurlijk Innovation Quarter zelf

Met name interessant voor:bedrijven, kennisinstellingen en bestuurders geïnteresseerd in innovatie & ontwikkeling, acquisitie van buitenlandse bedrijven, regiobranding en participatie & financiering.

16.45 - 17.30 uur

Workshops 2e ronde: 17.45 - 18.30 uur

Stedenbaan
Alliantiegesprekken
Gemeente Den Haag, Het Noordzuiden.

De ontwikkelingen stonden de afgelopen jaren op een laag pitje. Iedereen is op zoek om ontwikkelingen weer aan te zwengelen. Stedenbaan heeft, samen met bureau Het Noordzuiden het instrument Alliantiegesprekken ontwikkeld. Hiermee worden partijen in de invloedssfeer van stations te geïnspireerd om allianties aan te gaan die moeten leiden tot nieuwe ontwikkelingen. Dit kunnen grotere ontwikkelingen zijn maar de charme van de Alliantiegesprekken is dat ook de kleine initiatieven worden gevonden zodat een onderstroom van  maatschappelijke en marktinitiatieven ontstaat.

Met name interessant voor:bestuurders, bedrijven in de omgeving van stations en kennisinstellingen

17.45 - 18.30 uur
Economie
Biobased economy - waar business en duurzaamheid samenkomen
Portefeuillehouder Economische Zaken Holland Rijnland en Leon Mur van Kenniscentrum Plantenstoffen

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de vele kansen die er liggen voor biobased economy in de Zuidvleugel. Deze worden kort toegelicht aan de hand van het programma dat de regio Holland Rijnland heeft ontwikkeld. Inhoudelijk wordt ingegaan op de thema’s inhoudsstoffen en algen/biobrandstoffen

Met name interessant voor:bestuurders, ondernemers en wetenschappers die met economie en/of duurzaamheid bezig zijn. Na een korte presentatie vindt er een gesprek plaats met de zaal. Wat gebeurt er nog meer in de Zuidvleugel? Wat is er nog meer mogelijk? Welke kansen zien de deelnemers?

17.45 - 18.30 uur
Economie
Circulaire Economie – kansen voor cleantechbedrijven?
Samenwerkingsverband universiteiten Leiden-Delft-Rotterdam (LDE Centre for Sustainability), Gemeente Delft, Circularity Center en Recycling Avenue.

Op basis van aansprekende kennis, voorbeelden en ervaringen van de sprekers in deze workshop verkent u de mogelijkheden voor cleantechbedrijven in de regio en de rol van overheden.

Met name interessant voor:bestuurders, raadsleden, ambtenaren en directeuren van bedrijven die zich richten op regionale economische ontwikkeling, cleantech, resource-efficiency en circulariteit.

17.45 - 18.30 uur
Economie
Circular Economy – een kans voor de Zuidvleugel!
Circularity Center

Ontdek de kansen van de circulaire economie, partnerships, kennisdeling, open innovatie, samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. U wordt meegenomen in visie, strategie en inspirerende praktijkvoorbeelden vanuit het Circularity Center.

Het Circularity Center is een samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam, Van Gansewinkel, Rabobank Rotterdam en Bikker & Company en heeft tot doel een concrete bijdrage te leveren aan het versnellen van de circulaire economie in Nederland in het algemeen en in het haven- en industrieel complex van Rotterdam in het bijzonder.

Met name interessant voor:bedrijven, kennisinstellingen en bestuurders die interesse hebben in nieuwe business modellen, circulaire economie, afvaloplossingen, recycling en grondstoffen.

17.45 - 18.30 uur
Verstedelijking en wonen
De toekomst van de stad
prof. dr. Pieter Hooimeijer, Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI)

In deze workshop gaat u met Pieter Hooimeijer in gesprek over het advies "Toekomst van de stad, de kracht van nieuwe verbindingen" dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in april presenteerde. Het advies pleit voor een fundamenteel andere blik op de concurrentie en samenwerking tussen gemeenten, en een slimmere strategie in het omgaan met maatschappelijk initiatief.

Met name interessant voor:bestuurders en stakeholders die zijn betrokken bij de concurrentiepositie van de stad en de energieke samenleving

17.45 - 18.30 uur
Economie
Een duurzame concurrerende Zuidelijke Randstad, waar moeten we aan werken?
Otto Raspe van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Is de Zuidelijke Randstad klaar voor de toekomst? Kan deze regio haar sterke concurrentiepositie behouden? Wat komt er eigenlijk op deze regio af? Tijdens deze workshop presenteert Otto Raspe van het PBL de belangrijkste trends waar regionale economieën mee te maken krijgen en gaat u samen in debat over de noodzakelijke beleidsinspanningen voor een excellent vestigingsplaatsklimaat in de Zuidelijke Randstad. 

Met name interessant voor:bestuurders, kennisinstellingen en bedrijven die werken aan de concurrentiekracht van deze regio.

17.45 - 18.30 uur
Samenwerken
Effectief regionaal opereren: hoe doe ik dat?
Gemeente Delft (Burgemeester Bas Verkerk), TU Delft (Hans de Bruijn), Erasmus Universiteit Rotterdam (Kees van Paridon)

Gemeenten moeten in toenemende mate vanuit de inhoud opgavegericht schakelen tussen schalen en tussen regionale samenwerkingsverbanden. Onze stelling is dat je met slim regionaal opereren meer bereikt met minder middelen. Schakelen op schalen is daarvoor nodig. Maar hoe doe je dat? We zullen deze discussie met een panel en de zaal voeren en daarbij ook de Europese schaal betrekken. 

Met name interessant voor:Bestuurders, raadsleden en ambtenaren die zich op het regionale (bestuurlijke) speelveld begeven. Ook interessant voor bestuurders en medewerkers van kennisinstellingen die verbindingen zoeken met bestuurlijke en overheidsvraagstukken.

17.45 - 18.30 uur
Stedenbaan
Het nieuwe fietsconcept van NS
NS

De NS heeft een plan ontworpen om de kwaliteit van fietsenstallingen te verhogen. Zo moet meer gebruik gemaakt gaan worden van bestaande stallingen en moet wildparkeren tegengegaan worden. NS legt uit hoe dit werkt en kijkt samen met u hoe dit in uw gemeente leidt een betere bediening van de reiziger en hogere kwaliteit van de stationsomgeving.

Met name interessant voor:bestuurders, maar ook voor bedrijven die betrokken zijn bij ketenmobiliteit.

17.45 - 18.30 uur
Verstedelijking en wonen
Hoe (on)aantrekkelijk is de Zuidvleugel voor kenniswerkers?
Buck Consultants International

Wie wil ze niet: kenniswerkers die het fundament vormen van de toekomstige economie van Nederland en dus ook van Zuid-Holland? Maar weten we eigenlijk hoe kenniswerkers willen wonen? Hoe kan daarbij onderscheid worden gemaakt tussen de net afgestudeerde starter enerzijds en de goed verdienende expat van een multinational anderzijds? Hoe binden we ze aan de steden in de Zuidvleugel? U gaat kennis nemen van enkele praktijkvoorbeelden en de laatste onderzoeksresultaten als basis voor een interactieve discussie.

Met name interessant voor:bedrijven, kennisinstellingen en bestuurders, die de komende jaren kenniswerkers willen halen en behouden voor hun steden.

17.45 - 18.30 uur
Samenwerken
Internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad
Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Ministerie Infrastructuur en Milieu, APPM

Tijdens workshop Internationale connectiviteit gaat u actief in debat over de vraag of de Zuidelijke Randstad internationaal goed aangesloten is op een niveau dat past bij een top-10 economische regio. Het gaat over alle aspecten van aansluiting (capaciteit, effectiviteit, gemak, comfort). U krijgt een eerste inzicht in de tussenresultaten van het onderzoek. Onder andere een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen decennia en recente studies naar toekomstige vragen vanuit bijvoorbeeld de Greenports en Mainport Rotterdam.

Met name interessant voor:bedrijven en overheden die belang hebben bij internationale connectiviteit en mee willen denken over toekomstige opgaven

17.45 - 18.30 uur
Verstedelijking en wonen
NIMB€; Nieuwe investeringen met bestaande euro’s!
Publiek ontwikkelaar Stipo, Plan F, IMI, Kairos Co en Ministerie I en M zijn samen trekker van NIMB€.

Havensteder is een Rotterdamse woningcorporatie en partner van Stipo bij de ontwikkeling van het Zomerhofkwartier in Rotterdam.

U krijgt praktijkvoorbeelden van de inzet om financieringsgaten in de ontwikkeling van gebieden door afnemende mogelijkheden van overheden, corporaties en private partijen te dichten. U gaat in gesprek over wat partners kunnen doen om investeringen te stimuleren en te faciliteren.

Met name interessant voor:bestuurders en medewerkers van partijen die (ook na de crisis) actief een rol spelen in wijk-, stads- en gebiedsontwikkeling.

17.45 - 18.30 uur
Samenwerken
Vernieuwing MIRT
Min I&M, Bureau Zuidvleugel, Gemeente Rotterdam

De Vernieuwing van het MIRT zet in op het breder benaderen van opgaven en oplossingen, meer samenwerking met andere partijen en flexibiliteit voor gedeelde maatschappelijke opgaven in het ruimtelijke fysieke domein.

Met name interessant voor:verschillende maatschappelijk betrokken partijen en kennisinstellingen, die actief zijn in het ruimtelijk fysiek domein.

17.45 - 18.30 uur
Economie
Verslogistiek greenports-mainport: naar een vitale toekomst
Provincie Zuid-Holland in samenwerking met bedrijven / kennisinstellingen op het gebied van verslogistiek.

Wat voor ruimte is er nodig voor een vitale toekomst voor de greenports en mainport Rotterdam als verslogistieke draaischijf?  Hierover kunt u meedenken tijdens deze workshop.

Met name interessant voor:bedrijven, kennisinstellingen en bestuurders die actief zijn op het gebied van verslogistiek.

17.45 - 18.30 uur
Groen, water en duurzaam
Warmterotonde Zuid-Holland: transitie naar betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening
Programmabureau Warmte Koude ZH, een publiek private samenwerking tussen 24 partijen

Open discussie aan de hand van inzicht in de uitkomsten van de maatschappelijke kosten en baten analyse. Welke rol heeft warmte? Wat is een warmterotonde? Hoe verduurzamen, innoveren, flexibiliseren en updaten we warmte? Welke rol hebben gemeenten?

Met name interessant voor:bestuurders en organisaties die actief zijn in gemeenten met een warmtenet.

17.45 - 18.30 uur
Groen, water en duurzaam
Waterveiligheid van de toekomst is anders denken en samen doen!
Samen stad aan het Water “De Drechtsteden”

Te lang hebben we gedacht dat we met dijken alles oplossen. Ook ruimtelijke inrichting en evacuatie moeten we beter regelen. Dordrecht is koploper als het gaat om dit andere denken en deelt deze kennis graag met u. 

Met name interessant voor:iedereen die op zoek is naar concrete praktijkvoorbeelden van ruimtelijke inrichting om steden weerbaar te maken voor water.

17.45 - 18.30 uur
Samenwerken
Werkgevers aan het stuur - het nieuwe samenwerken
Organisator: Bereikbaar Haaglanden Bereikbaar Haaglanden is een samenwerking van VNO-NCW West, Stadsgewest Haaglanden, provincie Zuid-Holland en stichting Duurzaam Den Haag

Tijdens workshop "Werkgevers aan het stuur" wordt u meegenomen in de manier van werken van Bereikbaar Haaglanden. U ervaart de uitdagingen van de samenwerking tussen werkgevers, overheid en marktpartijen en neemt kennis van de lessons learned.

Met name interessant voor:vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Bereikbaar Haaglanden werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid en spreekt de verschillende partijen aan op de eigen mogelijkheden om bij te dragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio.

17.45 - 18.30 uur
Samenwerken
Zorgen voor versnelling: van regionale organisatie naar regionaal organiseren
Harry ter Braak (Wagenaarhoes organisatieadvies/vrije universiteit) en Aletta Hekker (wethouder Delft)

Centraal staat de noodzaak tot versneld realiseren van regionale resultaten. 
Dat vraagt: anders positie kiezen, in een veranderde context, met innovatieve oplossingen.
Deelnemers dragen actief bij aan de opbrengst van de workshop.

Met name interessant voor:bestuurders, managers en adviseurs die los willen komen van klassieke patronen.

17.45 - 18.30 uur
Economie
Zuidvleugel, naar een innovatieve topregio
Innovation Quarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland

Tijdens deze workshop daagt Rinke Zonneveld (algemeen directeur Innovation Quarter) u uit om uw ambities voor een innovatieve topregio Zuidvleugel expliciet te maken. Samen met andere bedrijven, kennisinstellingen, bestuurders en natuurlijk Innovation Quarter zelf

Met name interessant voor:bedrijven, kennisinstellingen en bestuurders geïnteresseerd in innovatie & ontwikkeling, acquisitie van buitenlandse bedrijven, regiobranding en participatie & financiering.

17.45 - 18.30 uur

Inschrijven zomerfestival

Klik hier om u in te schrijven.